Byggföretag Professs bygg är certifierade byggarbetsmiljösamordnare enligt afs 1999:3

Vi är certifierade för säker arbetsmiljö inom byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete arbetsmiljölagen. För att kunna följa dessa miljölagar inom byggbranschen bör man vara certifierad och informerad om hur man ska kunna följa dessa lagar. Vi på Profess Bygg är certifierade för Arbetsmiljöverkets föreskrifter av Advokatfirman Fylgia.

Viktigt att tänka på för dig som beställer ett jobb av oss.

När du anlitar Profess Bygg för att utföra hela bygget åt dig som ett samlat uppdrag så överlåter du automatiskt arbetsmiljöansvaret på oss om inget annat avtalas. Detta gäller vid konsumententreprenader, det vill säga när husägaren själv beställer arbetet.
Om du i stället väljer att själv flera olika entreprenörer till en och samma driftställe så har du kvar arbetsmiljöansvaret. Så tänk på det när du anlitar olika byggfirmor inom konsumententreprenader.

Hur går det till rent praktiskt?

Profess Bygg utser två byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Deras uppgifter är att samordna arbetsmiljöarbetet så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. Den ena byggarbetsmiljösamordnare kallas för Bas-P och hans uppgift är att projektera och förutse risker med arbetet. Det är Bas-P uppgift att tex ta fram arbetsmiljöplan (AMP) för ett driftställe (arbetsplats). Den andra BAS-U uppgift är själva utförande och går skyddsronder och se till att BAS-P specifikation efterlevs och uppdateras.

Arbetsmiljöplan (AMP)

En arbetsmiljöplan upprättas och anslås på det driftställe som byggarbete gäller på. Den innehåller kontaktuppgifter till BAS P/U samt en förteckning vilka risker/åtgärder finns på arbetsplatsen bland annat.


OBS! BAS intyg skickas endast till uppdragstagare när den begär det och finns inte som nedladdning eftersom det strider mot GDPR.Arbetsmiljöverket logo

Frågor rörande AMV (Arbetsmiljöverket) ställs till:

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se